Kategorie

Certyfikat

Certyfikat

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne przepisy o ochronie danych osobowych (RODO, ang. General Data Protection Regulation), które wchodzą w życie 25 maja 2018 r. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en ), to spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Europie. Mają one zastosowanie do firm z siedzibą w UE oraz firm na całym świecie przetwarzających dane osobowe dotyczące osób prywatnych w UE.
Choć wiele zasad bazuje na aktualnych regułach ochrony danych UE(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A31995L0046%3Aen%3AHTML), to jednak ogólne przepisy o ochronie danych osobowych mają większy zakres, ściślej określone normy oraz system egzekwowania obejmujący wysokie grzywny. Wymagają one na przykład wyższych standardów dotyczących zgody na wykorzystywanie niektórych rodzajów danych, jak również rozszerzają prawa osób prywatnych w zakresie dostępu do danych i przenoszenia danych.


Zobowiązanie i przygotowanie AnKa Biżuteria
Ochrona danych jest kluczowa dla klientów AnKa Biżuteria. Spełniamy wymogi obecnie obowiązującego prawa unijnego w zakresie ochrony danych i będziemy przestrzegać ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych. Intensywnie przygotowujemy się do zapewnienia zgodności z ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
W trakcie całego procesu przygotowania AnKa Biżuteria dba o poniższe kwestie:

Przejrzystość
Nasze Zasady dotyczące danych pozostaną jedynym centralnym dokumentem, który definiuje sposoby przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie prowadzimy działania informacyjne wśród nowych i aktualnych użytkowników w zakresie kwestii związanych z wyrażaniem zgody i produktów, a także kampanie edukacyjne dla klientów.

Kontrola
Nadal będziemy umożliwiać użytkownikom kontrolę nad tym, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane.


Niezawodność
Jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania i stosujemy Zasady ochrony prywatności, które wyjaśniają nasze podejście do ochrony prywatności i danych. Regularnie kontaktujemy się z organami regulacyjnymi, ustawodawczymi i specjalistami ds. ochrony prywatności, aby na bieżąco informować ich o naszych zasadach, uzyskiwać opinie i w razie potrzeby dostosowywać nasze przepisy.

Główne podstawy prawne
W ramach ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje szereg podstaw legitymizacji przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze podstawy prawne dotyczące ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawowe wymagania i zastosowanie do produktów

Konieczność umowna
Przetwarzane dane muszą być niezbędne do świadczenia usługi i sprecyzowane w treści umowy z osobą prywatną.

Zgoda
Wymagana jest dobrowolna, określona, świadoma i jednoznaczna zgoda w postaci wyraźnego potwierdzenia.
Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, na co należy zwrócić mu uwagę.
Zgoda musi być wyrażona przez osobę, która jest w wieku wymaganym przez państwo członkowskie – w przeciwnym razie musi zostać udzielona przez rodzica lub opiekuna.
W przypadku przetwarzania niektórych danych (np. określonych kategorii danych osobowych) wymagana jest wyraźna zgoda.

Uzasadnione interesy
Jeżeli firma lub podmiot zewnętrzny prowadzi uzasadnione interesy, nad którymi nie przeważają prawa lub interesy osób prywatnych, przetwarzanie musi zostać wstrzymane, jeżeli sprzeciw zgłasza osoba prywatna.

AnKa Biżuteria jako administrator danych a administrator danych zajmujący się wyłącznie przetwarzaniem danych.

Administrator danych
Administratorzy danych decydują o „celach” i „sposobach” przetwarzania danych osobowych.
Tak jak w przypadku obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, administratorzy danych będą musieli zastosować środki zapewniające zgodność sposobów gromadzenia danych, ich przeznaczenia, długości okresu przechowywania oraz zadbać o to, by użytkownicy mieli dostęp do danych na swój temat.
Administrator danych zajmujący się wyłącznie przetwarzaniem danych przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych. Określone zobowiązania dotyczą teraz bezpośrednio administratorów danych zajmujących się wyłącznie przetwarzaniem danych, a administratorzy danych muszą zadbać o to, by podmioty te przyjęły określone zobowiązania umowne w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych.
Podczas gdy AnKa Biżuteria obsługuje większość swoich usług jako administrator danych, zdarza się, że działa jako administrator danych zajmujący się wyłącznie przetwarzaniem danych, w przypadku współpracy z firmami i osobami trzecimi. Kiedy AnKa Biżuteria przetwarza dane jako administrator danych zajmujący się przetwarzaniem danych, który działa w Twoim imieniu, Twoja firma musi mieć własną podstawę prawną do przetwarzania i udostępniania nam danych.

Twoje informacje należą do Ciebie i możesz je usunąć

Nie przestajemy się doskonalić
Nieustannie pracujemy nad tworzeniem nowych form kontroli i opracowujemy je w taki sposób, żeby korzystanie z nich było zrozumiałe.


Jesteśmy odpowiedzialni
Nasze produkty nie tylko są skrupulatnie sprawdzane w związku z zapewnianiem prywatności, ale także przechodzą rygorystyczne testy pod kątem bezpieczeństwa danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest AnKa Biżuteria ankabizuteria.pl z siedzibą w Poznaniu na os. Stare Żegrze 94/33 (dalej „My”, „ankabizuteria.pl” ) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.ankabizuteria.pl (dalej „AnKa Biżuteria”).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: kontakt@ankabizuteria.pl,
adres pocztowy: AnKa Biżuteria, os. Stare Żegrze 94 lok. 33, 61-249 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na AnKa Biżuteria.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ankabizuteria.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z AnKa Biżuteria, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w sklepie AnKa Biżuteria;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na AnKa Biżuteria lub w ramach umowy sprzedaży w sklepie AnKa Biżuteria;
• realizacji umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących, jeżeli uczestniczysz w tym programie;
• obsługi reklamacji na AnKa Biżuteria lub w sklepie AnKa Biżuteria w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ankabizuteria.pl, którym jest:
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na AnKa Biżuteria;
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach AnKa Biżuteria lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na AnKa Biżuteria;
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług AnKa Biżuteria, towarów sklepu
AnKa Biżuteria lub usług bądź towarów osób trzecich;
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych AnKa Biżuteria oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz AnKa Biżuteria między innymi pod kątem funkcjonalności tego sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• prowadzenie badań i analiz AnKa Biżuteria, między innymi pod kątem funkcjonalności tego sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą
z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, hasło lub
• adres email, imię, nazwisko, hasło, telefon oraz adresie.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z AnKa Biżuteria. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec AnKa Biżuteria w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AnKa Biżuteria; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na AnKa Biżuteria oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników AnKa Biżuteria, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane
osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na AnKa Biżuteria robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ankabizuteria.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez ankabizuteria.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

PLIKI COOKIE - Czym są pliki cookie?

Pliki cookie (ang. cookie – „ciasteczko”) umożliwiają sprawne poruszanie się po stronie,  przechowują wcześniej wybrane przez Ciebie preferencje – ogólnie zwiększają wygodę korzystania z witryny. Umożliwiają one zapamiętanie użytkownika na czas trwania wizyty lub wielokrotnych wizyt. Pliki cookie przyspieszają interakcje między użytkownikiem a stroną. Gdyby strona nie korzystała z plików cookie, uznawałaby Ciebie za nowego użytkownika przy przejściu na każdą kolejną podstronę. Na przykład: po wpisaniu hasła i przejściu do kolejnej podstrony, nie zapamięta Cię i zostaniesz wylogowany.
Co znajduje się w pliku cookie?

Cookie jest to zwykły plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu przenośnym przez serwery strony i tylko ten serwer będzie mógł pobrać lub przeczytać zawartość tego pliku cookie. Zawiera on pewne anonimowe informacje, takie jak: unikatowy identyfikator, nazwa strony i kilka numerów. Pozwala to stronie zapamiętać np. wcześniej wybrane preferencje lub zawartość Twojego koszyka.Co zrobić, jeśli nie chcesz, aby Twoja przeglądarka zapisywała pliki cookie?
Mimo że pliki cookie są na ogół nieszkodliwe, niektórzy użytkownicy nie chcą, żeby zapisywane były jakiekolwiek informacje o odwiedzeniu przez nich strony. Jeśli się na to zdecydujesz, jest możliwość zablokowania niektórych lub wszystkich plików cookie w ustawieniach przeglądarki, albo nawet ich usunięcia, jednak należy pamiętać, że oznacza to jednocześnie rezygnację z niektórych funkcji strony.

Niniejszy strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez "AnKa Biżuteria"  z siedzibą pod adresem os. Stare Żegrze 94 lok. 33, 61-249 Poznań („Administrator”).
Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora. 
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej. 


 §1. Definicje
1.    Administrator - oznacza Firma "AnKa Biżuteria" zwanego dalej Firmą z siedzibą w Poznaniu na os. Stare Żegrze 94 lok. 33, w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej REGON: 369027763, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.    Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenach): http://www.ankabizuteria.pl , www.753.pl oraz www.Forum-Bizuteria.com .

6.    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.    Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a)    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b)    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1.    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a)    konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;c)    świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

2.    Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a)    konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;

c)    świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA

 

 §4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

1.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. §5.Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie. 

 

Cele w jakich wykorzystywane są CookiesAdministrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:Konfiguracji serwisui)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;ii)rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;iii)zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;iv)zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;v)rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisiei)utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;ii)poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;iii)optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowychi)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;ii)poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.Zapamiętania lokalizacji użytkownikai)poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.Analiz i badań oraz audytu oglądalnościi)tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.Świadczenia usług reklamowychi)dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisuAdministrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:i)www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:i)Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:i)Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]ii)Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:i)Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]ii)Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]iii)LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]iV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:i)twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]ii)plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]iii)Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]iv)nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]v)LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]vi) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:i)skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez CookiesUżytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.